Deontologische Commissie

Als psychotherapievereniging staan wij in voor de kwaliteit van de dienstverlening van de psychotherapeuten en counselors die lid zijn van onze vereniging. Onze leden zijn gebonden aan een Code die hun deontologisch handelen kadert.

Heb je een vraag rond mogelijks onethisch gedrag van een psychotherapeut, counselor, belangstellend lid of supervisor van onze beroepsvereniging? Overweeg je een melding te doen of klacht in te dienen, maar weet je niet meteen waar je hiervoor terecht kan? Dan kan je je richten tot de Deontologische Commissie van VVCEPC.  

De belangrijkste instanties waar je terecht kan voor klachten zijn de de Orde der Geneesheren en de Psychologencommissie.

Voor bemiddeling kan je terecht bij de Federale Ombudsdienst Patiëntenrechten.

Deontologische Code van VVCEPC

De Code maakt deel uit van het reglement van onze beroepsvereniging en alle leden, ook de belangstellenden, worden geacht zich hieraan te houden. 

Opgelet: deze code vervangt op geen enkele manier de wettelijke verplichtingen gelinkt aan de titel van (klinisch) psycholoog, orthopedagoog of arts, en aan de uitoefening van de psychotherapie, of andere wettelijke bepalingen.

Deontologische Commissie

De Deontologische Commissie is een onafhankelijke instantie binnen VVCEPC. Ze is het aanspreekpunt voor meldingen of klachten of deontologische vragen betreffende leden van onze beroepsvereniging. De commissie heeft een verkennende en adviserende bevoegdheid.

De commissie is op dit moment samengesteld uit:

Voorzitter: Samantha Werthen (voorzitter.dc@vvcepc.be)

Ombudspersonen: Carl Adams (ombudsman@vvcepc.be) en Liesbeth Braem (ombudsvrouw@vvcepc.be)

Overige commissieleden: Annelien Mees (namens het bestuur, erkenningscommissie@vvcepc.be) en Mathias Dekeyser (lid.dc@vvcepc.be)

Heb je vragen over het mogelijks onethische gedrag van een psychotherapeut of counselor die lid is van VVCEPC?

Je bent in therapie of counseling bij iemand die aangesloten is bij VVCPC en je hebt het gevoel dat je kwetsbaarheid als cliënt wordt gebruikt door je psychotherapeut of counselor, je voelt je niet gerespecteerd of je hebt het gevoel dat de psychotherapeut of counselor je grenzen niet respecteert, je stelt je vragen bij de aanpak ... 

Sommige van deze ervaren moeilijkheden hebben te maken met een verschil tussen jou en jouw psychotherapeut/counselor inzake visie en verwachtingen rond de behandeling. Dan kan het zinvol zijn dit eerst en vooral te bespreken met jouw psychotherapeut/counselor zelf, dit om meer afstemming te vinden tussen jouw noden en de werkwijze van de therapeut. Blijf je ervaren dat de psychotherapeut/counselor fouten maakt in de behandeling, dan kan je je tot ons richten. 

Overweeg je een klacht in te dienen of heb je vragen over waar je een klacht kan indienen over een lid van VVCEPC? In deze gevallen kan je via bovenstaande mailadressen advies vragen bij één van de ombudspersonen. Hij/zij zal je vraag grondig beluisteren en vervolgens samen met jou bekijken wat mogelijke stappen zijn.

Vragen worden steeds discreet behandeld vanuit een herstelgerichte visie.

Ook als psychotherapeut/counselor kan je soms getuige zijn van deontologische fouten van collega's. Onze ombudspersonen kunnen je dan op weg helpen om hierin de juiste stappen te zetten. Voor ethische reflectie betreffende je eigen handelen als psychotherapeut of counselor verzoeken we echter om je eigen supervisor te contacteren.

BWP supervisoren rond ethische vraagstukken

Heb je eerder een supervisievraag rond een deontologische kwestie, dan zijn volgende externe supervisoren te consulteren:

Ben je zelf ook supervisor en bereid vragen rond deontologie te ontvangen, dan mag je je aanmelden bij de voorzitter van de Deontologische Commissie (voorzitter.dc@vvcepc.be)

De Deontologische Code van VVCEPC vind je hier:

Deontologische Code (pdf)

VVCEPC-icons-zwart-07.svg
Statuten en Intern Reglement

Een meer gedetailleerde beschrijving van de werking van de Deontologische Commissie en de ombudspersonen vind je terug in de Statuten en het Intern Reglement.

Meer info
Sluiten