Deontologische Commissie

Heb je een vraag rond mogelijks onethisch gedrag van een psychotherapeut, counselor, belangstellend lid of supervisor van onze beroepsvereniging? Overweeg je een melding te doen of klacht in te dienen? Dan kan je je richten tot de Deontologische Commissie van VVCEPC.  

Deontologische Code van VVCEPC

De code maakt deel uit van het intern reglement van onze beroepsvereniging en alle leden en belangstellenden worden geacht zich hieraan te houden. 

Opgelet: deze code vervangt op geen enkele manier de wettelijke verplichtingen gelinkt aan de titel van (klinisch) psycholoog, orthopedagoog of arts, en aan de uitoefening van de psychotherapie.

Deontologische Commissie

De Deontologische Commissie is een onafhankelijke instantie binnen VVCEPC. Ze is het aanspreekpunt voor meldingen of klachten of deontologische vragen betreffende leden van onze beroepsvereniging. De commissie heeft een onderzoekende, bemiddelende en adviserende bevoegdheid.

De commissie is op dit moment samengesteld uit:

Voorzitter: Samantha Werthen (voorzitter.dc@vvcepc.be)

Ombudspersonen: Arne Heylen (ombudsman@vvcepc.be) en Liesbeth Braem (ombudsvrouw@vvcepc.be)

Overige commissieleden: Annelien Mees (namens het bestuur, erkenningscommissie@vvcepc.be) en Mathias Dekeyser (lid.dc@vvcepc.be)

Meer info over de bevoegdheden van de Deontologische Commissie vind je via de link onderaan. 

Heb je vragen over het mogelijks onethische gedrag van een psychotherapeut of counselor?

Je bent in therapie of counseling en je hebt het gevoel dat je kwetsbaarheid als cliënt wordt gebruikt door je psychotherapeut of counselor, je voelt je niet gerespecteerd of je hebt het gevoel dat de psychotherapeut of counselor je grenzen niet respecteert, je stelt je vragen bij de aanpak ... 

Sommige van deze ervaren moeilijkheden hebben te maken met een verschil tussen jou en jouw psychotherapeut/counselor inzake visie en verwachtingen rond de behandeling. Dan kan het zinvol zijn dit eerst en vooral te bespreken met jouw psychotherapeut/counselor zelf, dit om meer afstemming te vinden tussen jouw noden en de werkwijze van de therapeut. Blijf je ervaren dat de psychotherapeut/counselor fouten maakt in de behandeling, dan kan je je tot ons richten. 

Overweeg je een klacht in te dienen of heb je vragen over de klachtenprocedure? In al deze gevallen kan je via bovenstaande mailadressen advies vragen bij één van de ombudspersonen. Hij/zij zal je vraag grondig beluisteren en vervolgens samen met jou bekijken wat mogelijke stappen zijn. Desgewenst kan er een gesprek plaatsvinden met de betreffende psychotherapeut/counselor.

Vragen worden steeds discreet behandeld vanuit een herstelgerichte visie.

Ook als psychotherapeut/counselor kan je soms getuige zijn van deontologische fouten van collega's. Onze ombudspersonen kunnen je dan op weg helpen om hierin de juiste stappen te zetten. Voor ethische reflectie betreffende je eigen handelen als psychotherapeut of counselor verzoeken we echter om je eigen supervisor te contacteren.

Heb je een klacht of wil je een klacht indienen?

Heb je een klacht over één van de leden (psychotherapeuten/counselors) van onze vereniging, neem dan contact op met de voorzitter van de deontologische commissie. De klacht zal discreet behandeld worden: indien mogelijk met het oog op herstel, en indien nodig gekoppeld aan een sanctie vanuit de VVCEPC. 

We willen hierbij benadrukken dat een formele klacht een noodzakelijk startpunt is om maatregelen te kunnen nemen richting herstel van schade of fouten. 

De Deontologische Commissie formuleert adviezen rond sancties, maar neemt deze niet zelf. Dit laatste valt onder de bevoegdheid van het bestuur als tuchtorgaan.

Federale ombudsdienst voor alle gezondheidszorgberoepen

Graag informeren we jullie ook over de federale ombudsdienst 'Rechten van de patiënt'. Wie van oordeel is dat zijn of haar patiëntenrechten niet helemaal werden gerespecteerd door een beoefenaar van de gezondheidszorg (die buiten een ziekenhuis werkzaam is), kan daar terecht met vragen of een klacht.

De Wet op de Patiëntenrechten geldt zowel voor WUG'ers als niet-WUG'ers. Meer info over het huidige wettelijk kader voor de verschillende beoefenaars van de psychotherapie vind je hier.

BWP supervisoren rond ethische vraagstukken

Heb je eerder een supervisievraag rond een deontologische kwestie, dan zijn volgende externe supervisoren te consulteren:

Ben je zelf ook supervisor en bereid vragen rond deontologie te ontvangen, dan mag je je aanmelden bij de voorzitter van de Deontologische Commissie (voorzitter.dc@vvcepc.be)

De Deontologische Code van VVCEPC en bondige info over de melding en behandeling van klachten vind je hier:

Deontologische Code (pdf) Klachtenbehandeling en tuchtprocedure (pdf)

VVCEPC-icons-zwart-07.svg
Huishoudelijk Reglement

Een volledige beschrijving van de Deontologische Code, klachtenprocedure, tuchtsancties en de taken van de Deontologische Commissie en de ombudspersonen vind je terug in het Huishoudelijk Reglement.

Meer info
Sluiten