Privacy

PRIVACYVERKLARING – VVCEPC (Vlaamse Vereniging voor Cliëntgerichte-Experiëntiële Psychotherapie en Counseling)

Laatste update op 15/09/2019

 

De website www.vvcepc.be (hierna: de “Website”) is eigendom van:

VVCEPC vzw (hierna “VVCEPC”, “Wij” en “Ons”) Goorstraat 10

2470 Retie

 

1. Waarom deze privacyverklaring?

Vanaf 25 mei 2018 wordt de Verordening [EU] 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming) van kracht.

VVCEPC verbindt er zich toe om de persoonsgegevens van haar leden te beschermen en op volledig transparante wijze te verwerken, met in acht name van de wetgeving tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

In deze privacyverklaring (hieronder de ‘Privacyverklaring’) wordt toegelicht welke persoonsgegevens VVCEPC verzamelt, op welke wijze dit gebeurt, hoe deze gegevens worden gebruikt en bewaard, alsook wat uw rechten hieromtrent zijn.

Wij willen in deze privacyverklaring een onderscheid maken tussen de bezoekers van onze website en de VVCEPC-leden, die tevens toegang hebben tot het gesloten gedeelte van de website.

Voor de bezoekers van de website:

De website heeft geen trackingsoftware zoals bv. cookies. Er worden dan ook geen algemene bezoekgegevens bijgehouden.

Verschillende pagina's van onze website kunnen links bevatten naar andere websites. Deze richtlijnen over gegevensbescherming gelden enkel voor onze website. Wij raden u aan de bepalingen over gegevensbescherming op de andere sites te bekijken.

Voor de VVCEPC-leden:

Enkel leden, die hun lidgeld hebben betaald, hebben toegang tot het gesloten gedeelte van de website. Persoonlijke gegevens van de leden worden NOOIT gedeeld met derden, enkel de werk- en contactgegevens worden via de zoekfunctie op onze website openbaar gemaakt, mits men hiervoor toestemming geeft via het persoonlijke ledenprofiel!

 

2. Bij wie komen de persoonsgegevens terecht?

2.1. Verwerkingsverantwoordelijke

VVCEPC is ‘verwerkingsverantwoordelijke’ in de zin van de GDPR. Dit betekent concreet dat wij alleen bepalen welke persoonsgegevens worden verzameld, voor welke doeleinden we die persoonsgegevens verzamelen en met welke middelen we die persoonsgegevens zullen verwerken.

Via het ledenprofiel bepaalt het lid zelf welke gegevens er wel/niet aan derden kunnen doorgespeeld worden.

2.2.  Verwerker(s)

Als verwerkingsverantwoordelijke zijn we vrij om zogenaamde ‘gegevensverwerkers’ in te schakelen. Een verwerker is een natuurlijke persoon of rechtspersoon die persoonsgegevens verwerkt op vraag van of in naam van de verwerkingsverantwoordelijke. De verwerker handelt steeds volgens de instructies van de verwerkingsverantwoordelijke.

VVCEPC doet beroep op de volgende categorieën van verwerkers:

 • Bedrijven/organisaties die we hebben ingeschakeld voor hostingdoeleinden;
 • Bedrijven/organisaties die we hebben ingeschakeld voor beveiligingsdoeleinden;
  • Met name, Axolution BVBA, Koralenhoeve 15, 2160 Wommelgem
 • Bedrijven die we hebben ingeschakeld voor boekhoudkundige doeleinden
  • Met name, De kleine prins BVBA, Zwartzustersstraat 14, 3000 Leuven
 • Bedrijven/organisaties die we hebben ingeschakeld voor informatieve doeleinden :
  • Met name, Tijdschrift Persoonsgerichte Experiëntiële Psychotherapie, Leidseplein 5, 1017 PR Amsterdam
  • Met name, Person-Centered & Experiential Psychotherapies, Wyastone Business Park, Wyastone Leys, Monmouth NP25, 3SR United Kingdom
 • Alle aangestelde bestuursleden van VVCEPC vzw
  • Met name, VVCEPC vzw, Goorstraat 10, 2470 Retie

Alle hierboven genoemde verwerkers zijn er – onder de GDPR – toe verplicht de veiligheid en vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te verzekeren. Met deze verwerkers is een verwerkingsovereenkomst afgesloten.

 

3. Welke data verzamelen Wij?

Voor de bezoekers van onze website:

De website heeft geen trackingsoftware zoals bv. cookies. Er worden dan ook geen algemene bezoekgegevens bijgehouden.

Voor de VVCEPC-leden:

Wij zullen enkel die persoonsgegevens verwerken die we écht nodig hebben om de doelstellingen waarvoor we ze verwerken te bereiken (zie ook artikel 4).

Wij verwerken de volgende categorieën persoonsgegevens: 

 • Persoonlijke identificatiegegevens (naam en voornaam – geboortedatum – gezinssituatie – geslacht);
 • Contactgegevens (adres, telefoonnummer en e-mailadres);
 • Verschillende werkadressen + telefoonnummers
 • Studies en taalvoorkeuren

Wij verwerken tevens ook volgende gegevens :

 • Toelatingsdatum en einddatum lidmaatschap vereniging
 • Lidmaatschapsnummer
 • Categorie lidmaatschap
 • Informatie m.b.t. betaling lidgeld (bedrag, datum betaling,…)
 • Informatie m.b.t. betaling deelname betalende events (studiedagen, vormingsdagen, enz)

Wij verzamelen deze persoonsgegevens wanneer u zich lid maakt van onze vereniging en gebruik maakt van onze dienstverlening. Andere persoonsgegevens worden eventueel op een later tijdstip verzameld in het kader van een bepaalde activiteit van de vereniging.

 

4. Waarom hebben we de persoonsgegevens van de VVCEPC-leden nodig?

We zullen uitsluitend persoonsgegevens verwerken voor volgende welbepaalde doeleinden:

 • Wanneer u een aanvraag om lid te worden indient
 • Ledenadministratie
 • Het versturen van nieuwsbrieven
 • Uitnodigingen voor studiedagen, lezingen, opleidingen e.d.
 • Het verstrekken van informatie i.v.m. de vereniging en ons gedachtegoed
 • Opvolging betaling lidgelden
 • Opvolging aan- en afwezigheden Algemene Vergadering van de vereniging
 • Opvolging abonnementen tijdschriften
 • Netwerking

Indien bepaalde persoonsgegevens onvolledig of incorrect zijn, kunnen wij bepaalde verwachte handelingen zoals hierboven beschreven niet uitvoeren. De leden hebben steeds inzage in hun persoonsgegevens en kunnen deze zelf aanpassen.

 

5. Doorgifte persoonsgegevens?

De persoonsgegevens worden verwerkt voor intern gebruik binnen VVCEPC. We kunnen u ook geruststellen: we zullen uw persoonsgegevens nooit verkopen, doorgeven of communiceren aan derde partijen, behalve indien u ons daarvoor op voorhand uw expliciete toestemming hebt gegeven of als er een wettelijke verplichting is. Er zullen wel gegevens worden doorgegeven aan bevoegde instanties i.f.v. abonnementen tijdschriften en erkenning van lidmaatschap,…

VVCEPC zal uw persoonsgegevens ook gebruiken voor het opmaken van diverse statistieken. In de mate van het mogelijke worden hiervoor anonieme of gepseudonimiseerde gegevens gebruikt.

 

6. Bewaartermijn persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens blijven actief zolang dit nodig is om de in artikel 3 vooropgestelde doelen te bereiken en uw persoonsgegevens zullen tot 5 jaar na de laatste beëindiging van uw lidmaatschap worden bewaard. Nadien worden ze verwijderd uit onze databank.

 

7. Wat zijn uw rechten?

7.1 Garantie van een rechtmatige en veilige verwerking

Uw persoonsgegevens worden steeds verwerkt voor legitieme doeleinden, zoals uiteengezet in artikel 3. Zij worden verzameld en verwerkt op een gepaste, relevante en proportionele wijze, en worden niet langer bewaard dan noodzakelijk om de vooropgestelde doelen te bereiken.

7.2   Recht op inzage

Om uw rechten uit te oefenen dient U een gedateerde en ondertekende aanvraag, samen met een tweezijdige kopie van uw identiteitskaart, via de post of per e-mail te bezorgen aan :

VVCEPC

Goorstraat 10

2470 Retie secretariaat@vvcepc.be

Recht op inzage is kosteloos.

7.3   Recht op verwijdering

U heeft het recht om de verwijdering van uw persoonsgegevens te bekomen, in volgende gevallen:

 • Wanneer u uw toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens terug intrekt en er geen enkele andere wettelijke grondslag is die het verwerken van uw persoonsgegevens toestaat;
 • Wanneer u op rechtmatige wijze een bezwaar hebt ingediend tegen de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Wanneer uw persoonsgegevens op onrechtmatige wijze verwerkt worden;
 • Wanneer we uw persoonsgegevens moeten verwijderen op basis van een wettelijke verplichting.

De verwijdering van uw persoonsgegevens kan wel gevolgen hebben op onder meer het ontvangen van informatie via nieuwsbrieven, mailing, enz.

7.4   Recht op correctie

Indien u vaststelt dat uw gegevens onjuist of onvolledig zijn, dan kan u een aantal van deze gegevens zelf aanpassen via uw persoonlijk ledenprofiel van VVCEPC. De andere gegevens kunnen op uw verzoek door het secretariaat van VVCEPC worden aangepast.

7.5   Recht op beperking

In sommige gevallen heb u het recht om te vragen dat we de verwerking van uw persoonsgegevens beperken. Dit geldt bijvoorbeeld wanneer er een geschil is rond de accuraatheid van de gegevens, als de gegevens noodzakelijk zijn in het kader van een juridische procedure of gedurende de tijd noodzakelijk voor VVCEPC om vast te stellen dat u geldig uw recht tot verwijdering kan uitoefenen.

7.6   Recht op bezwaar

U heeft het recht om u op ieder ogenblik te verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden, profileringsdoeleinden of doeleinden die voortvloeien uit onze legitieme belangen. We zullen uw persoonsgegevens niet langer verwerken tenzij we kunnen aantonen dat er dwingende wettelijke redenen zijn die primeren op uw recht om u te verzetten.

7.7   Recht op overdraagbaarheid

U mag de persoonsgegevens zelf overdragen of door ons laten overdragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke, tenzij dit technisch onmogelijk is.

7.8   Recht op het intrekken van uw toestemming

U heeft het recht om uw toestemming op ieder ogenblik in te trekken.

 

8. Hoe kan u uw rechten uitoefenen?

Om uw rechten uit te oefenen dient U een gedateerde en ondertekende aanvraag, samen met een tweezijdige kopie van uw identiteitskaart, via de post of per e-mail te bezorgen aan :

VVCEPC

Goorstraat10 2470 Retie

info@vvcepc.be

We proberen ten laatste 1 maand nadat we uw verzoek ontvangen hebben een antwoord te geven.

 

9. Mogelijkheid tot het indienen van een klacht

9.1 Privacy Commissie

Indien u niet akkoord gaat met de manier waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan, heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit. Voor België kan dit via de website van de privacy commissie www.privacycommission.be of via onderstaand adres :

Gegevensbeschermingsautoriteit Drukpersstraat 35

1000 Brussel

Tel : +32 2 274 48 00

E-mail : commission@privacycommission.be

Sluiten