AANDACHT: Belangrijke wijzigingen in de KMO-portefeuille!

AANDACHT: Belangrijke wijzigingen in de KMO-portefeuille!

12 oktober 2021 door VVCEPC

Er deden de laatste weken verschillende geruchten de ronde over besparingen in de KMO-
portefeuille voor diensten gericht op mentale gezondheid. We contacteerden het Kabinet met de
vraag om opheldering.

Samengevat: beoefenaars van de psychotherapie, inclusief diegenen met verworven rechten, kunnen wel gebruik maken van de KMO-portefeuille (mits ze in orde zijn met de nodige erkenning/registratie). Counselors zonder WUG-titel kunnen helaas niet langer genieten van deze subsidie, wat wij ten zeerste betreuren. Deze situatie creëert helaas alweer een breuklijn in het GGZ landschap... De besparingen creëren een nieuwe ongelijkheid waarbij de ene deelnemer van een opleiding wel en de andere niet in aanmerking komt voor subsidiëring. Het treft niet alleen tal van hulpverleners in hun portefeuille en professionaliseringsmogelijkheden, maar ook de erkende opleidingsinstellingen, waaronder Focus on Emotion. Deze laatste is op dit moment volop in de weer om alsnog te ijveren voor een gelijke behandeling en/of overgangsmaatregelen. We houden jullie op de hoogte.

Informatie van het Kabinet van Minister Crevits

Per ministerieel besluit van 13 juli 2021 zijn bepaalde diensten niet langer subsidiabel binnen de kmo-portefeuille. U kunt een volledig overzicht van deze wijziging raadplegen via volgend nieuwsbericht.

Eén van deze beperkingen is inderdaad dat diensten gericht op de mentale of fysieke gezondheid niet langer subsidiabel zijn, tenzij dat deze gevolgd worden door een onderneming die behoort tot de afgebakende doelgroep, namelijk:

  • De erkende medische beroepen;
  • De erkende paramedische beroepen (bij KB van 2 juli 2009 tot vaststelling van de lijst van de paramedische beroepen);
  • Beoefenaars van de erkende niet-conventionele praktijken (bij Wet van 29 april 1999 betreffende de niet-conventionele praktijken).

Ondernemingen die tot de bovenstaande doelgroep behoren, en over de nodige registratie/erkenning beschikken om dit beroep effectief te mogen uitoefenen, kunnen aldus nog steeds beroep doen op opleidingen of adviezen die gericht zijn op de gezondheidszorg. Bij de toepassing van dit criterium hanteren wij de erkende gezondheidsberoepen zoals opgelijst door het Agentschap Zorg & Gezondheid. 

De geestelijke gezondheidsberoepen vallen onder de erkende medische beroepen, en kunnen bijgevolg beroep doen op de kmo-portefeuille voor bv. een bijscholing.

U haalt terecht aan dat bepaalde beoefenaars van psychotherapie deze toelating hebben op basis van een verworven recht. De FOD Volksgezondheid voorziet hiervoor in 3 categorieën. Voor zover zij over een ‘verworven recht’ in deze zin beschikken, kunnen beoefenaars van psychotherapie dus inderdaad (voor zover aan de overige voorwaarden voldaan is, uiteraard) dus beroep doen op de kmo-portefeuille.

De bovenvermelde categorieën van psychotherapeuten kunnen aldus nog steeds gebruik maken van steun vanwege de kmo-portefeuille voor opleidingen of diensten gericht op het fysiek en mentaal welzijn.

Counselors vormen geen erkende medische of paramedische beroepsgroep. Om die reden kunnen zij geen subsidie genieten vanwege de kmo-portefeuille voor de bovenvermelde diensten.

Sluiten